Política de privacitat

Inici / Política de privacitat

“Eva Camarena” es troba compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament, així com per al compliment del Reglament general de protecció de dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Eva Camarena”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

-Responsable del tractament de dades: Eva Camarena San Juan
-Nom Comercial: “Eva Camarena”
-Telèfon: 662 177 811
evacamarenasanjuan@gmail.com

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES
“Eva Camarena”, com a responsable del tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o al emplenar els formularis inclosos al lloc web. S’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

FORMULARIS DE CONTACTE / EMAIL
Finalitat: Donar resposta a la vostra sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.
Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per Siteground, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament. El nostre prestador de serveis de correu electrònic és Gmail.

MESURES DE SEGURETAT
S’informa els usuaris que, a “Eva Camarena”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Eva Camarena” o dels Encarregats del Tractament aquí establerts.

S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

El Lloc Web d'”Eva Camarena” compta, a més amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les vostres dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

VERACITAT DE LES DADES
L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi “Eva Camarena” sempre que hi hagi hagut alguna modificació.

EXERCICI DE DRETS
La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Per fer-ho, l’usuari haurà d’adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a evacamarenasanjuan@gmail.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, i s’aportarà la documentació que acrediti aquesta representació.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per “Eva Camarena” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: “Eva Camarena” deixarà de tractar les vostres dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les vostres dades siguin tractades per una altra empresa, “Eva Camarena” us facilitarà la portabilitat de les vostres dades en format exportable.

En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a retirar-lo.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Eva Camarena” està manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al responsable de seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades indicades en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades de caràcter personal dels usuaris que usin el formulari de contacte o d’alta al butlletí seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Per part seva, les dades de caràcter personal del client seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
  • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En cas que es tractin dades de candidats (CV), “Eva Camarena” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
“Eva Camarena” utilitza els serveis de correu electrònic de https://www.activecampaign.com/. L’usuari accepta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades i per transferir-les internacionalment a aquesta/es empresa/es prestadora/es de serveis.

CONFIDENCIALITAT
La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents dels aquí descrits. “Eva Camarena” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la relació amb aquest.

VALIDESA
Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada el dia 5 de novembre de 2020, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.

La Política de Privacitat d’aquesta web ha estat actualitzada el 21/11/2021.

Contacte

Eva Camarena

WhatsApp/Tel. 662 177 811
evacamarenasanjuan@gmail.com

Marata (Les Franqueses del Vallès)
Barcelona, Espanya

Envia’m un missatge

Et respondré tan aviat com pugui.

12 + 13 =